REGULAMIN OKAZJONALNEGO MIĘDZYNARODOWEGO  PRZEWOZU OSÓB I PACZEK

 

 

 1. Postanowienia ogólne:

1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. a) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu,
 2. b) Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej,
 3. c) Bilet – dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej w nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.

1.2 Dokonanie zakupu biletu Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. Pasażer:

2.1 Pasażer powinien zająć miejsce w busie wskazane przez obsługę.

2.2 Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, oraz inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, że kierowca nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno-paszportowej. Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata.

2.3 Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń kierowcy i ewentualnie dyspozytora odpowiedzialnego za bezpieczny przebieg trasy.

2.4 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

2.5 Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie samochodu z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN, za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

2.6 Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży – w przypadku ujawnienia niezapiętych pasów bezpieczeństwa u Pasażera – Pasażer ten pokrywa w całości równowartość ewentualnego mandatu nałożonego przez służby do tego uprawnione.

2.7 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna i za jego zgodą.

2.8 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko i wyłącznie sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w samochodzie Przewoźnika. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

 

 1. Przewoźnik:

3.1 Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175), ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik odmówi przewiezienia Pasażera bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

3.2 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:

 1. a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
 2. b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
 3. c) zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo jazdy lub komfort podróży współpasażerów.

Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.

3.3 W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, palenie tytoniu, używanie papierosów elektronicznych oraz spożywanie posiłków.

3.4 Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.

3.5 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD), lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych oraz opóźnienia promów).

3.6 Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.

3.7 Za nie odbycie się podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.

3.8 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

 

 1. Bilety:

4.1 W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży. Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:

 1. a) powyżej 14 dni przed wyjazdem 20% wartości biletu,
 2. b) od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu.

Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje biuro, w którym zakupiono bilet.

4.2 W przypadku nie zgłoszenia się Pasażera o ustalonej godzinie na odjazd busa przewoźnik ma prawo do potrącenia 100 % wartości biletu.

 

 1. Bagaże:

5.1 Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu tj.:

– podstawowego (np.: walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nie przekraczającej 30 kg,

– bagażu podręcznego o wadze do 7 kg.

5.2 Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.

Nowe brzmienie:

5.3 Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów*.

 *- Zakaz przewożenia w bagażach oraz umieszczania w paczkach niżej wymienionych przedmiotów:

Substancje niebezpieczne: Przesyłki zawierające przedmioty takie jak materiały wybuchowe (także fajerwerki), łatwopalne, trujące, cuchnące czy radioaktywne są surowo zabronione. Uwagę należy też zwracać na wysyłkę takich przedmiotów jak farby, kleje, paliwo oleje, baterie, gaśnice, a także chemikalia, nawozy i materiały biologiczne oraz materiały niebezpieczne ADR.

Ostrza i przedmioty niebezpieczne: Wysyłając paczkę do Niemiec, nie można w niej umieszczać przedmiotów takich jak noże, scyzoryki, narzędzia o ostrych krawędziach, broń palna i części do niej oraz amunicja, a także szkło, ceramika i inne kruche i delikatne przedmioty, które mogą spowodować obrażenia lub wyrządzić szkodę, ludziom oraz innym przesyłkom, które są z nią transportowane.

Narkotyki i leki: Paczki zawierające narkotyki, leki recepturowe, substancje psychotropowe, a czasami także produkty farmaceutyczne są zakazane. Przesyłki te podlegają surowym przepisom międzynarodowym oraz krajowym regulacjom, a także często wymagają specjalistycznych warunków transportu.

Produkty spożywcze: Przewoźnicy zabraniają wysyłki produktów spożywczych płynnych oraz przetworów w słoikach, a także żywności łatwo psującej się, takiej jak mięso czy nabiał. W zależności od firmy kurierskiej ograniczeniom może podlegać też przewóz przetworów ze zbóż, mąki, warzyw czy owoców.

Produkty roślinne: Ograniczeniom podlega również wysyłka roślin, nasion, kwiatów czy drzew. W przesyłkach nie powinny znajdować się żywe drzewa i inne rośliny, cebulki, korzenie, kwiaty cięte, nasiona, ziarna, słoma.

Produkty tytoniowe i alkohol: Przesyłanie wyrobów tytoniowych, takich jak papierosy, cygara, tytoń do żucia czy e-papierosy oraz akcesoria do nich jest zabronione. W paczce nie może znajdować się też alkohol, w tym piwo, wino i mocniejsze trunki. Niedozwolone są także inne produkty objęte akcyzą.

Pieniądze i wartościowe przedmioty: Wysyłka gotówki, czeków, kart kredytowych i debetowych, obligacji, biżuterii, klejnotów, antyków, dzieł sztuki czy innych wartościowych przedmiotów jest ryzykowna. Przedmioty te są regulaminowo zabronione. Jeśli musisz przesłać takie przedmioty, najlepiej skorzystać z dedykowanych usług specjalistycznych firm.

Przesyłki zawierających futra, skóry, a także szczątków zwierzęcych i ludzkich.

Niedozwolone również są żywe zwierzęta i owady.

Zabrania się przewożenia pornografii.

Kierowca ma obowiązek sprawdzić zawartość paczki przy jej nadaniu pod kątem ujawnienia przedmiotów zabronionych.

W przypadku ujawnienia przedmiotów zabronionych, należy je usunąć z paczki pod rygorem pozostawienia jej u nadawcy.

W przypadku pozostawienia paczki u nadawcy z uwagi na przedmioty zabronione przewoźnik zażąda opłacenie połowy kwoty za rezerwację przewozu paczki.

Znajomość powyższych zasad i ograniczeń pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zagwarantować, że bez problemu dojedziesz do miejsca docelowego ewentualnie Twoja paczka dotrze do odbiorcy bez problemów.

 

5.4 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej, kolekcjonerskiej, sentymentalnej i innej.

5.5 Przedmioty pozostawione w busie, zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika , są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 30 dni.

 

 1. Reklamacje:

6.1 Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym), na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną na adres: m.marciniuk81@op.pl w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na adres Przewoźnika.

6.2 Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

 

 

 1. Postanowienia końcowe:

7.1 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.)